Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Villa Tropika: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. huurder: de wederpartij van Villa Tropika
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Villa Tropika en de huurder, waarbij Villa Tropika de accommodatie voor de huurder boekt.
d. website: de website www.villatropika.nl

Artikel 2. Water en electriciteit
In de huurprijs van de villa is het verbruik van water en electriciteit NIET inbegrepen. Onze beheerster neemt samen met U aan het begin en aan het einde van de huurperiode de meterstanden op en het verbruik wordt berekend. Vooraf betaald u het door ons vastgestelde gemiddelde verbruik per dag. Wanneer u minder verbruikt dat het betaalde bedrag, krijgt u het overige deel terug. Heeft u meer verbruikt dan het betaalde bedrag, dan wordt het overige bedrag met de borg verrekend.

Artikel 3. Borgsom.
De borgsom bedraagt 250 euro. Dit bedrag minus het verbruik wordt binnen 14 dagen na afloop van uw verblijf terug gestort.

Artikel 4. Schoonmaak.
De villa wordt schoongemaakt voor uw aankomst en na uw vertrek.

Artikel 5. Schade.
5.1 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en of schade aan de accommodatie en de inventaris daarvan die is ontstaan tijdens de huurperiode, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de accommodatie bevinden. De kosten om deze schade te herstellen zullen met uw borgsom worden verrekend. Als het bedrag niet toereikend is aan de toegebrachte schade zullen de overige kosten op u verhaald worden.

5.2 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.


Artikel 6. Betaling.
Indien u Villa Tropika heeft geboekt ontvangt u een factuur van de volledige huurprijs. Pas bij betaling van de huursom is de reservering definitief. De aanbetaling dient u binnen 14 dagen na reservering over te maken. Het resterende bedrag dient 21 dagen voor aankomst betaald te worden. Waarmee u zich tevens akkoord verklaart met de huurvoorwaarden.

Artikel 7. Annulering
7.1 Helaas kunnen wij het risico van uw annulering niet verzekeren. Wij adviseren U dan ook zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

7.2 Bij annulering tot 6 weken voor de huurperiode zal 30% van de totale huurprijs in rekening worden gebracht.

7.3 Bij annulering binnen 3 weken voor de huurdatum zal 100% van de totale huursom worden berekend.

7.4 bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de huurder de volledige huursom verschuldigd

Artikel 8. Verplichtingen van de huurder
8.1 De huurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. Wanneer de huurder verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Villa Tropika mogen die kosten in rekening gebracht worden.

8.2 De naam van iedere huurder dient exact overeen te stemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld.

8.3 De huurder dient zich te onthouden van gedragingen welke het Villa Tropika onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

8.4 Villa Tropika gaat ervan uit dat de huurder al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

8.5 Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren.

8.6 De huurder die de boekt, voor zichzelf of voor zichzelf en anderen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die hij aanmeldt. Alle correspondentie wordt gevoerd via de huurder.

8.7 Het is nooit toegestaan met meer deelnemers in de accommodatie te verblijven dan als maximum staat aangegeven in de boekingsbevestiging en op de website. Villa Tropika het recht mensen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer hier niet aan wordt voldaan.

8.8 Het is niet toegestaan om een huisdier, zoals hond , kat of cavia mee te nemen

8.9 De huurder is verplicht bedlinnen te gebruiken.